Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DéVé Administratie en Advies B.V., gevestigd te Abbega, Pikesyl 14, 8617 LH Abbega.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 01104172 op 3 februari 2014.


1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: DéVé Administratie en Advies B.V., kantoorhoudende te Vrouwenparochie, aan de Klaine Izakstraat 1 (9077 RA)
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, of privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Een opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
1.4 Detacheringskracht: iedere arbeidskracht die op basis van
een arbeidsovereenkomst met opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever.
2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3 Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging, en komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd ingeval inmiddels met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.
4 Betaling
4.1 Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, door storting van het factuurbedrag op een door opdrachtnemer aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.2 Indien facturen niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
4.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag en daarnaast 15% incassokosten.
4.4 Alle door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente en de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door opdrachtnemer ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
4.5 Indien opdrachtgever niet tijdig betaald is opdrachtnemer gerechtigd direct de dienstverlening te stoppen, dan wel op te schorten, zonder voor enigerlei schade geleden door opdrachtgever aansprakelijk te zijn en zonder enige berichtgeving vooraf.
5 Reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

6 Annulering
In geval van annulering door opdrachtgever, welke niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, zijn alle door opdrachtnemer ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door opdrachtnemer ten gevolge van de annulering geleden schade.
7 Tariefwijziging
Wettelijk voorgeschreven verhogingen en indexeringen, ontstaan na het aangaan van de overeenkomst, die invloed hebben op enig tarief zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.
8 Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met
opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven
de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de
ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de
bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde
economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.
9 Toepasselijk recht
9.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten
tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot
de competentie van de kantonrechter behoren, worden met
uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
10 Specifiek inzake Detachering:
10.1 Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aan-
sprakelijk voor schade en vrijwaart opdrachtnemer volledig
voor elke schade aan opdrachtgever, derden of detacherings-
kracht ontstaan door handelen of nalaten van de
detacheringskracht.
10.2 De opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht
en binnen twee jaar na beëindigen van de opdracht geen
personen die vanuit de opdrachtnemer betrokken zijn of
betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in
dienst nemen of met deze personen onderhandelen over
indiensttreden anders dan in overleg met opdrachtnemer. Bij
overtreding is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct
opeisbaar bedrag verschuldigd van €.35.000.- per
overtreding.
10.3 Ziekte, ongeval, overlijden van, of beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met de detacheringskracht geldt als
overmacht voor de opdrachtgever en die is dientengevolge
nimmer gehouden tot het vergoeden van enige schade.
Opdrachtnemer zal trachten binnen redelijke termijn voor
vervanging van de detacheringskracht te zorgen, waardoor
de verplichtingen uit de oorspronkelijke opdracht voor
beide partijen blijven bestaan.
11 Aansprakelijkheid
Tenzij er sprake is van grove schuld van opdrachtnemer
c.q. zijn leidinggevende/ondergeschikten is de
opdrachtnemer slechts gehouden tot vergoeding van de
schade, tot het beloop van de factuurwaarde van de
desbetreffende overeenkomst.